Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ~ Ἡ νυχτερινὴ Προσευχὴ λυγίζει τὸν Θεὸ

Ιωάννης Χρυσόστομος

Κάμψε τὰ γόνατά σου, στέναξε, παρακάλεσε τὸν Κύριο νά σοῦ δείξῃ εὐσπλαχνία περισσότερο συγκινεῖται κατὰ τὴν διάρκεια τῶν νυκτερινῶν προσευχῶν, ὅταν τὸν καιρὸ τῆς ἀναπαύσεως ἐσὺ τὸν κάνεις καιρὸ θρήνων. Θυμήσου ποία λόγια ἔλεγε ὁ βασιλιάς: «ἐκοπίασα ἐν τῷ στεναγμῷ μου, λούσω καθ᾿ ἑκάστην νύκτα τὴν κλίνην μου, ἐν δάκρυσί μου τὴν στρωμνήν μου βρέξω» (Ψαλμ.6,7) Ὅση ἀπολαυστικὴ ζωὴ καὶ ἂν κάνης, δέν εἶναι τόσο ἀπολαυστικὴ ὅσο ἡ ζωὴ ἐκείνου. Ὅσο πλούσιος καὶ ἂν εἶσαι, δέν εἶσαι πιὸ πλούσιος ἀπὸ τὸν Δαυίδ. Καὶ πάλι ὁ ἴδιος λέγει: «μεσονύκτιον ἐξηγειρόμην τοῦ ἐξομολογεῖσθαί σοι ἐπὶ τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου» (Ψαλμ. 118,62). Τὴν ὥρα ἐκείνη δέν ἐνοχλεῖ ἡ κενοδοξία∙ διότι πῶς μπορεῖ νά γίνη αὐτὸ τὴν ὥρα πού ὅλοι κοιμοῦνται καὶ δέν βλέπουν; τὴν ὥρα ἐκείνη δέν μᾶς ἐπιτίθεται ἡ ἀδιαφορία καὶ τὸ χασμουρητό∙ διότι πῶς μπορεῖ νά γίνη αὐτὸ τή στιγμή ποῦ ἡ ψυχὴ διεγείρεται ἀπὸ τόσα πολλά;  Μετὰ ἀπό τίς παννυχίδες αὐτοῦ τοῦ εἴδους καὶ ὁ ὕπνος εἶναι γλυκὺς καὶ ἀποκαλύψεις γίνονται θαυμάσιες.